یکشنبه 4 تیر 1396 @ 18:32

Image result for ‫بی حوصلگی‬‎

چـون

 

خیـال تو

 

درآید به دلم

 

رقـص کنان

 

چه خیـالات دگر

 

مست درآیـد

 

به میـان

 

سخنـم مست و

 

دلـم مست و

 

خیـالات تو

 

مست

 

همه بر همدگر افتاده و

 

در هم نـگران

(مولانا)